Portal @lfa  - Udruga za kreativni razvoj Web povezuje ljude Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Belkatalog

Udruga za informatiku


Početna Radovi O nama Ciljevi udruge Statut
Kontakt
Linkovi
A-HSP Web povezuje ljude
http://www.exdizajn.com/
http://jazzybell.belisce.eu

Valid CSS!

Statut

Temeljem odredbi članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01) Osnivačka skupština udruge BELKATALOG - Udruga za informatiku, održanoj 13. studenog 2004. godine u Belišću donijela je

 

S T A T U T

BELKATALOG - Udruga za informatiku

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad BELKATALOG - Udruga za informatiku (u daljnjem tekstu: Udruga). Udruga je nevladina i neprofitna organizacija u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju fizičke i pravne osobe radi postizanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: BELKATALOG - Udruga za informatiku. Skraćeni naziv Udruge glasi: BELKATALOG Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Udruga ima svojstvo pravne osobe, koje stječe danom upisa u registar kod nadležnog državnog tijela..

Sjedište Udruge je: Belišće, P. Preradovića 19. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik Udruge. U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje dopredsjednik ili druga osoba koju predsjednik odredi.

Članak 4.

Udruga ima svoj pečat četvrtastog oblika u čijem središtu je upisano ime „BELKATALOG". Iznad je: „Udruga za informatiku", a u donjem dijelu Belišće.

Članak 5.

Udruga može osnivati klubove. Klubovi mogu biti tematski ili opći. Odluku o osnivanju klubova, kao i propise o njihovom djelovanju donosi Upravni odbor. Klubovi nisu pravne osobe.

Članak 6.

U ostvarivanju ciljeva svoga postojanja Udruga se povezuje i udružuje sa srodnim i drugim udrugama koje mogu pridonijeti postizanju tih ciljeva.

Članak 7.

Rad Udruge i njenih tijela je javan. Javnost svog rada Udruga osigurava obavještavanjem svojih članova o svim bitnim pitanjima djelovanja, javnim karakterom sjednica svojih tijela i obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja, Interneta i na druge načine.

II. CILJAVI I DJELATNOST

Članak 8.

Cilj i svrha osnivanja Udruge su:
- aktivno učešće, obogaćivanje i kvalitetnije korištenje Web prostora naše lokalne sredine (Belišće, Valpovština), ali i šire,
- organiziranje aktivnosti usmjerenih općem prihvaćanju i širenju spoznaja iz područja informatike,
- organiziranje obrazovanja za korištenje informatičke opreme i tehnologije,
- realizacije projekata iz informatičke djelatnosti.

Članak 9.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 8. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:
- okupljati sve zainteresirane za područje informatike, a naročito Internet i Web,
- pružati usluge izrade i promocije Web stranica,
- surađivati sa ostalim informatičkim institucijama u zemlji i inozemstvu,
- surađivati sa ostalim udrugama i lokalnom upravom i samoupravom,
- organizirati razne oblike obrazovanja članstva i građana,
- promovirati informatičke tehnologije rada i komuniciranja,
- izdavati elektroničke magazine i stručne publikacije iz područja informatike,
- organizirati savjetovanja, predavanja, seminare, tribine i druge skupove o problemima iz područja informatike,
- obavljati i druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom.

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i prihvaća odredbe ovog statuta. Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika. Članstvo može biti redovito i klupsko. Maloljetnici mogu postati članovima Udruge, no oni ne mogu birati, niti biti birani u organe upravljanja Udrugom. Za pravnu osobu pristupnicu potpisuje ovlaštena osoba, a za djecu i mlade pristupnice potpisuju roditelji ili staratelji. Odluku o prihvaćanju člana donosi Upravni odbor na svojoj redovitoj sjednici. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

Članak 11.

Udruga može primati i klupske članove. Članovi kluba imaju počasni status i mogu sudjelovati u radu tijela Udruge, davati prijedloge i savijete, no oni ne mogu birati, niti biti birani u organe upravljanja Udrugom, kao i donositi odluke. Članom kluba mogu postati osobe (pravne i fizičke):
- koje ispunjavaju uvjete iz pravilnika pojedinog kluba,
- osnivanje klubova, kao i pravilnik rada donosi Upravni odbor,
- koje su osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijele ostvarivanju ciljeva Udruge,
- koje su donacijama i sponzorstvom pridonijele radu udruge.

Članak 12.

Svoj članski status član dokazuje članskom iskaznicom. Oblik i izgled iskaznice svojim aktom određuje Upravni odbor Udruge.

Članak 13.

Članovi udruge imaju pravo:
- sudjelovati u aktivnostima Udruge,
- biti informirani o radu Udruge,
- birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom

Članovi udruge imaju dužnosti:
- poštovati odluke tijela Udruge,
- poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge,
- aktivno učestvovati u izradi i održavanju Web stranica Udruge ili stranicama od interesa za Udrugu.

Članak 14.

Članstvo prestaje:
- istupanjem,
- isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta i drugih akata Udruge,
- isključenjem ukoliko je član svojim djelovanjem prouzročio štetu ili grubo narušio ugled Udruge.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 15.

Tijela upravljanja Udrugom su:
- Skupština,
- Predsjednik,
- Upravni odbor

Članak 16.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Skupštinu čine svi redoviti članovi.

Članak 17.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja slijedeće poslove:
- donosi statut i druge opće akte Udruge,
- bira i razrješava predsjednika i članove Upravnog odbora,
- izvješća o radu tijela i Udruge u cjelini,
- programe djelovanja Udruge i njenih tijela,
- donosi financijski plan i zaključni račun,
- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
- odlučuje o visini godišnje članarine i načinu plaćanja,
- odlučuje o prigovorima protiv predsjednika ili Upravnog odbora,
- donosi odluke u vezi sa radom Udruge za koje nije nadležan predsjednik ili Upravni odbor

Članak 18.

Izborno zasjedanje Skupštine održava se u pravilu jednom u četiri godine. U razdoblju između dva izborna zasjedanja Skupština zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge na svoju inicijativu, po odluci Upravnog odbora ili kada to zatraži najmanje deset članova Udruge. Dužan ju je sazvati u roku od 30 dana od dana kada su to zatražili Upravni odbor ili 10 članova. Ako predsjednik ne sazove skupštinu u roku iz prethodnog stavka, predlagači mogu sami sazvati Skupštinu. Organizator Skupštine dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja. Zasjedanje Skupštine vodi predsjednik Udruge, ako Skupština ne izabere radno predsjedništvo i povjeri mu vođenje zasjedanjem. Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Sva tijela koje bira skupština, biraju se na 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Izbor svih tijela je javan, osim ako skupština drugačije odluči.

Članak 19.

Predsjednik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge. Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Udruge saziva i vodi sjednice Upravnog odbora.

Članak 20.

Predsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
- na vlastiti zahtjev, - ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
- ako postupa protivno zakonu ili Statutu ili
- ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge

Odluku o razrješenju donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili deset redovitih članova Udruge. U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti hoće li razriješeni predsjednik ostati članom Upravnog odbora.

Članak 21.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine. Upravni odbor čine predsjednik Udruge i 2 do 4 člana. 2 člana bira Skupština, a 2 može izabrani Upravni odbor kooptirati iz redova zaslužnih i aktivnih članova. Kooptirane članove Upravni odbor može razriješiti dužnosti i na njihovo mjesto izabrati nove članove, Upravni odbor među sobom, a na prijedlog predsjednika Udruge, bira dopredsjednika i tajnika.

Članak 22.

Upravni odbor:
- pomaže predsjedniku Udruge u organiziranju i pripremanju Skupštine,
- izvršava odluke Skupštine
- prima nove članove i odlučuje o isključenju,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
- vodi popis članova Udruge,
- odlučuje o raspodjeli sredstava Udruge,
- donosi akte, potrebne za rad Udruge,
- imenuje i razrješava predstavnike Udruge u tijela drugih organizacija,
- ako se Skupština ne može pravodobno sastati privremeno utvrđuje financijski plan i zaključni račun, koje podnosi na odobrenje Skupštini na prvom narednom zasjedanju.

Članak 23.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova. Upravni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom tromjesečno.

.Članak 24.

Dio zadaća iz svog djelokruga rada Skupština i Upravni odbor mogu povjeriti savjetima, odborima, komisijama i drugim stalnim i privremenim radnim tijelima. Odlukom o ustanovljenju radnih tijela utvrđuje se njihov djelokrug rada. Na radno tijelo se ne može prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim statutom povjerena Skupštini i njenom Upravnom odboru.

V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

Članak 25.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, namjenskih sredstava jedinica lokalne samouprave, obavljanja gospodarskih djelatnosti, te iz drugih pravno dopuštenih izvora. Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.

Članak 26.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnost Udruge i na nagradu. O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

Članak 27.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

V. PRESTANAK UDRUGE

Članak 28.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom. Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.

Članak 29.

U slučaju prestanka postojanja Udruge njezinu imovinu preuzima udruga koja nastavlja njezinu djelatnost. U slučaju da nije formirana udruga iz prethodnog stavka, imovina može pripasti i udruzi slične djelatnosti, o čemu odluku donosi Skupština.

VI. INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 30.

Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose. Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te odlukama koje su donesene članovi Udruge mogu pratiti putem Web stranice Udruge na adresi www.belkatalog.com. Adresa Web stranice može biti i www.belkatalog.net i ili www.belkatalog.hr. Pristup Web stranici, odnosno sadržaju koji izvještava o radu Udruge je javan i svima dostupan. Određeni dijelovi stranice mogu biti zaštićeni i dostupni samo registriranim članovima, o čemu odluku donosi Upravni odbor.

Članak 31.

Za potrebe informiranja članova i šire javnosti, Udruga može izdavati i E-zine ili tiskane publikacije. Sadržaj E-zine-a ili tiskanih publikacija, njihov izgled i period izdavanja utvrđuje Upravni odbor.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 32.

Statut Udruge stupa na snagu danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu.

U Belišću, 13. 11. 2004.

Predsjednik Udruge
 Jasenko Kardum


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"